News
News

Obowiązki informacyjne

Obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 RODO

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. W związku z tym przetwarzamy Państwa dane osobowe (w skrócie „dane”) wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Niniejszym pragniemy wyczerpująco poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych w naszej firmie oraz o przysługujących Państwu roszczeniach i prawach w zakresie ochrony danych w rozumieniu art. 13 europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się kontaktować?

Administrator

MMM Münchener Medizin Mechanik GmbH
Semmelweisstraße 6
82152 Planegg/Monachium
Niemcy

Tel.:+49 89 899 18-0
E-mail: info@mmmgroup.com

Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie

Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Tel.: +49 941-2986930
E-mail: anfragen@projekt29.de

 

2. Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy od Państwa w ramach przygotowania lub realizacji umowy, na podstawie zgody lub w ramach Państwa aplikacji w naszej firmie bądź też w ramach Państwa zatrudnienia u nas.

Dane osobowe obejmują:

Państwa dane podstawowe/kontaktowe, w przypadku Klientów są to np. imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), dane rachunku bankowego.

W przypadku kandydatów i pracowników są to na przykład: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), datę urodzenia, dane z CV życiorysu i świadectw pracy, dane rachunku bankowego, wyznanie, zdjęcia.

W przypadku kontrahentów są to na przykład: nazwa ich przedstawicieli prawnych, nazwa firmy, numer rejestru handlowego, numer VAT, numer firmy, adres, dane kontaktowe osoby do kontaktu (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), dane rachunku bankowego.

W przypadku osób odwiedzających targi są to na przykład: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu).

W przypadku osób odwiedzających nasze przedsiębiorstwo są to na przykład: imię i nazwisko oraz podpis.

W przypadku dziennikarzy są to na przykład: imię i nazwisko, adres e-mail.

Ponadto przetwarzamy również następujące inne dane osobowe:

 • Informacje na temat rodzaju i treści danych dotyczących umów, danych dotyczących zleceń, danych dotyczących obrotów i pokwitowań, historii klientów i dostawców oraz dokumentów związanych z doradztwem
 • Dane dotyczące reklamy i dystrybucji
 • Informacje pochodzące z Państwa komunikacji elektronicznej z nami (np. adres IP, dane logowania)
 • Inne dane, które otrzymaliśmy od Państwa w trakcie naszych relacji biznesowych (np. podczas spotkań z klientami)
 • Dane, które sami generujemy na podstawie danych podstawowych/kontaktowych, a także innych danych, np. na podstawie danych analiz potrzeb i potencjału klienta.
 • Dokumentacja Państwa oświadczenia o wyrażeniu zgody, np. na otrzymywanie ankiet od klientów.
 • Sesje zdjęciowe organizowane w ramach targów i wydarzeń.

3. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie danych?

Państwa dane przetwarzamy na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i federalnej ustawy o ochronie danych z roku 2018, z późniejszymi zmianami:

a) W celu wypełnienia zobowiązań (przed)umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
Państwa dane będą przetwarzane online lub w jednej z naszych lokalizacji w celu realizacji Państwa umowy o współpracy z naszą firmą. Dane te są przetwarzane w szczególności podczas przygotowania współpracy i realizowania umowy z Państwem.

b) W celu wypełnienia zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
Przetwarzanie Państwa danych jest wymagane w celu wypełnienia różnych zobowiązań ustawowych, np. wynikających z niemieckiego kodeksu handlowego lub niemieckiego kodeksu podatkowego.

c) W celu ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
W oparciu o wyważenie interesów przetwarzanie danych może się odbywać poza faktycznym wypełnianiem umowy w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub stron trzecich. Przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów ma miejsce na przykład w następujących przypadkach:

 • reklama lub marketing (patrz nr 4)
 • działania mające na celu zarządzanie przedsiębiorstwem oraz dalszy rozwój usług i produktów
 • prowadzenie ogólnofirmowej bazy danych klientów w celu poprawy jakości obsługi klienta
 • w ramach dochodzenia praw
 • wysyłanie informacji niezwiązanych ze wzrostem sprzedaży i komunikatów prasowych

d) W ramach Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, np. w celu rozpatrzenia Państwa kandydatury lub przeprowadzenia ankiety wśród klientów.

4. Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych

W każdej chwili mogą się Państwo sprzeciwić wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do celów reklamowych, w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji według taryf podstawowych.

Zgodnie z ustawowymi wymaganiami określonymi w § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji UWG jesteśmy uprawnieni do korzystania z adresu e-mail, który podali Państwo przy zawieraniu umowy w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych podobnych towarów lub usług (rekomendacje produktów).

Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas takich rekomendacji w wiadomościach e-mail, w każdej chwili mogą się Państwo sprzeciwić wykorzystywaniu swojego adresu w tym celu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji według taryf podstawowych. W tym celu wystarczy powiadomienie w formie tekstowej.

5. Kto otrzymuje moje dane?

Jeżeli korzystamy z usług usługodawcy w ramach powierzenia przetwarzania, nadal pozostajemy odpowiedzialni za ochronę Państwa danych. Wszystkie podmioty przetwarzające dane są umownie zobowiązane do traktowania Państwa danych w sposób poufny i przetwarzania ich wyłącznie w ramach świadczonych usług. Podmioty przetwarzające dane, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych, otrzymują Państwa dane w zakresie, w jakim potrzebują ich do realizacji swoich usług. Są to na przykład dostawcy usług IT, których potrzebujemy do zapewnienia działania i bezpieczeństwa naszego systemu IT.

Państwa dane są przetwarzane w naszej bazie danych klientów. Baza danych klientów wspiera poprawę jakości danych istniejących danych klientów (usuwanie duplikatów, korekta adresu).

Dane te są udostępniane spółkom MMM Group w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Dane klientów są przechowywane oddzielnie dla każdego przedsiębiorstwa, przy czym my, jako spółka macierzysta, działamy jako usługodawca dla poszczególnych zaangażowanych spółek.

W przypadku występowania obowiązku prawnego oraz w ramach dochodzenia praw odbiorcami Państwa danych mogą być organy i sądy, a także audytorzy zewnętrzni.
Ponadto w celu przygotowania i wypełnienia umowy odbiorcami Państwa danych mogą być firmy ubezpieczeniowe, banki, biura informacji kredytowej i usługodawcy.

 

6. Jak długo będą przechowywane moje dane?

Państwa dane przetwarzamy do zakończenia relacji biznesowej lub do upływu obowiązujących ustawowych okresów przechowywania (wynikających z niemieckiego kodeksu handlowego, niemieckiego kodeksu podatkowego lub niemieckiej ustawy o czasie pracy); ponadto do zakończenia wszelkich sporów prawnych, w których dane są wymagane jako dowód.

 

7. Czy dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich?

Zasadniczo nie przekazujemy żadnych danych do krajów trzecich. W poszczególnych przypadkach przekazywanie danych odbywa się w wyłącznie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, standardowych klauzul umownych, odpowiednich gwarancji lub Państwa jednoznacznej zgody.

 

8. Jakie mam prawa w zakresie ochrony danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przechowywanych danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych.

Prawo dostępu:
Mogą Państwo zażądać od nas informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane.

Prawo do sprostowania:
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane, które są niekompletne lub nieprawidłowe, w każdej chwili mogą Państwo zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia:

Mogą Państwo zażądać od nas usunięcia Państwa danych, o ile przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub przetwarzanie nieproporcjonalnie narusza Państwa uzasadnione interesy w zakresie ochrony. Należy pamiętać, że mogą istnieć powody, które uniemożliwiają natychmiastowe usunięcie, np. w przypadku prawnie uregulowanych obowiązków przechowywania.
Niezależnie od skorzystania przez Państwa z prawa do usunięcia danych, niezwłocznie i całkowicie usuniemy Państwa dane, o ile nie stoi temu na przeszkodzie prawny lub ustawowy obowiązek przechowywania danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania:
Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli
– kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
– przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
– nie potrzebujemy już danych osobowych do zamierzonego celu, ale Państwo nadal potrzebują tych danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
– wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych:
Mogą Państwo zażądać, abyśmy przekazali Państwu dane, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz aby mogli Państwo przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że
– przetwarzamy te dane na podstawie wycofanej zgody udzielonej przez Państwa lub w celu wykonania umowy między nami oraz
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli jest to technicznie wykonalne, mogą nas Państwo poprosić o przekazanie swoich danych bezpośrednio innemu administratorowi danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu:
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w ramach uzasadnionego interesu, w każdej chwili mogą się Państwo sprzeciwić takiemu przetwarzaniu danych; dotyczy to również profilowania opartego na tych postanowieniach. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, bądź podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej
chwili mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu swoich danych do celów reklamy bezpośredniej bez podania przyczyny.

Prawo do sprzeciwu:
Jeżeli uważają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych naruszamy niemieckie lub europejskie przepisy o ochronie danych, prosimy o kontakt z nami, aby wyjaśnić wszelkie kwestie. Oczywiście mają Państwo również prawo do skontaktowania się z właściwym dla Państwa organem nadzorczym, tj. odpowiednim państwowym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać wobec nas z jednego z wymienionych powyżej praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. W razie wątpliwości możemy zażądać dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

 

9. Czy mam obowiązek podawania danych?

Przetwarzanie Państwa danych jest wymagane w celu podpisania lub wypełnienia zawartej z nami umowy. Jeżeli nie przekażą nam Państwo tych danych, z reguły musimy odmówić zawarcia umowy lub nie będziemy już w stanie zrealizować istniejącej umowy, a w konsekwencji będziemy musieli ją rozwiązać. Nie są Państwo jednak zobowiązani do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w odniesieniu do danych, które nie są istotne dla wykonania umowy lub które nie są wymagane ustawowo.

 

Stan: kwiecień 2023

Kontakt

MMM Group
Semmelweisstraße 6
82152 Planegg/Monachium
Niemcy

+49 89 899 18-0 info@mmmgroup.com Formularz zapytania

Obsługa klienta

service@mmmgroup.com